Spørgsmål og svar 2021

 

V01 Layout2 folder web

Her bringer vi en oversigt over typiske spørgsmål med tilhørende svar om fjernvarmeprojektet:

 

PROJEKTET

1)

SPØRGSMÅL; Kan man se et kort over ledningsnettet/forsyningsområdet?

SVAR; Det bliver lagt på hjemmesiden.

2)

SPØRGSMÅL; Hvordan er udrulningsplanen?

SVAR; Den endelige plan er endnu ikke lavet, men vi kan allerede nu oplyse, der bliver 2 gravehold der graver samtidig fra fjernvarmeværket mod øst til Ollerup og mos vest Ulbølle. Hovedledningen placeres i cykelstien. 

3)

SPØRGSMÅL; Hvordan finansieres projektet?

SVAR; Projektet forventes finansieret med låneoptagelse med kommunegarantien. Kommunen har godkendt en kommunegarantigaranti.

4)

SPØRGSMÅL; Søger fjernvarmeselskabet tilskudsmuligheder til etableringen?

SVAR; Nej!

5)

SPØRGSMÅL; Hvornår foregår den politiske behandling?

SVAR; Projektet forventes udvalgsbehandles i juni og behandles i Byrådet ultimo juni.

6)

SPØRGSMÅL; Hvornår kommer projektet i gang?

SVAR; Det forventes at blive igangsat i foråret 2022.

ØKONOMISKE SPØRGSMÅL

7)

SPØRGSMÅL; Hvad hæfter jeg for?

SVAR; Du hæfter for din anpart. Når der skal laves kontrakter, kan der afholdes personlige møder hos hver enkelt, hvor kontrakten kan gennemgås.

8)

SPØRGSMÅL: Fjernvarmeværker i DK er dyrere end olie og naturgas!
SVAR:
Der er ca. 460 fjernvarmeselskaber i Danmark, og de værker der ofte refereres til i mediedebatten, er såkaldte barmarksværker, der blev opført fra 1980'erne frem til 2000 (som udgør omkring 50 værker). Disse blev pålagt at anvende naturgas som led i udrulningen af naturgasprojektet. Da naturgasafgifterne steg, blev varmeregningen på en del af disse 50 værker meget dyr. Den situation kan ikke overføres til dette fjernvarmeprojekt.
Disse værker har indtil fornylig ikke kunne anvende andet end naturgas som brændselssystem. Folketinget har justeret loven, og en stor del af disse værker er i disse år nu i gang med at få etableret solfangere og indfører halm, hvorved varmeprisen nu falder væsentligt. Først fra 2019 kan de blive 100% fritaget for naturgas.

9)

SPØRGSMÅL: Holder prisen?
SVAR:
Priseksemplet er foretaget ud fra den kendte viden og er bestyrelsens bedste bud på priserne. Priserne bestemmes af bestyrelsen, og gældende prisblad vil ligge på fjernvarmeselskabets hjemmeside, samt når projektet er i gang blive indsendt til energitilsynet.

10)

SPØRGSMÅL:
Hvordan er forudsætningerne for prisen?
SVAR:
Et fjernvarmeværk skal økonomisk hvile i sig selv. Det vil sige, at et evt. overskud skal udbetales til forbrugerne, ligesom et evt. underskud skal opkræves ved forbrugerne.
Der er udarbejdet et detaljeret budget for anlæg af værket, ledninger og tilkobling af forbrugere, mv. (Udgør ca. 120 mio. kr). Forrentning og afskrivning af den nødvendige investering, indgår i varmeprisen.
Derudover er der beregnet hvor meget brændsel og el, der skal købes for at producere varmen. Behov for brændsel er afhængig af, hvor mange forbrugere der tilkobles. Indkøb af brændsel indgår i varmeprisen.
Endeligt er det vurderet, hvor meget der skal budgetteres til en ansat, vagter, service, reparationer med videre, hvilket også indgår i prisen.
Priserne bestemmes naturligvis primært af markedet for brændsel og driftsmidler generelt. Prispolitikken fastlægges af bestyrelsen, der igen vælges af generalforsamlingen.

11)

SPØRGSMÅL: Falder huspriserne i området når varmeprisen stiger!
SVAR:
Der er mange faktorer i spil som bestemmer prisen på et hus. Er varmeprisen ekstraordinær høj, kan det indvirke på varmeprisen – men så høj bliver varmeprisen ikke på Sydfyn.
Det modsatte kan også ske, at huspriserne stiger fordi der er fremtidssikrede varmeforsyning i lokalområdet!

 

12)

SPØRGSMÅL: Hvis der senere opstår problemer med min fjernvarmeunit, hvem har så ansvar for at reparere den?
SVAR:
Unitten ejer du som fjernvarmeforbruger og skal derfor også holde den vedlige.

 

13)

SPØRGSMÅL:Skal jeg betale for fjernvarmeuniten?
SVAR:
Nej, uniten er med i fjernvarmeløsningen, hvis du laver kontrakt i kampagneperioden. Fjernvarmen levere en ny varmtvandsbeholder og husets eksisterende varmesystem kobles til uniten. Hvis du tilmelder dig efter kampagne-periodens afslutning, skal du selv både betale unitten og installationen af den.

 

14)

SPØRGSMÅL; Man har betalt 125 kr inkl. moms i administrationsbidrag, men man behøver ikke at betale andelskapitalen., hvis man alligevel ikke vil tegne kontrakt?

SVAR; det er korrekt.

 

KONTRAKTEN

15)

SPØRGSMÅL; Kan jeg komme ud af kontrakten?

SVAR; Når man har underskrevet gælder aftalen i 3 år – derefter er man fritstillet til andet varmesystem, hvis man endnu ikke har fået installeret fjernvarme i huset.

16)

SPØRGSMÅL:Kan jeg tilmelde mig nu, og få rabatten og først omstille til fjernvarme om nogle år?
SVAR:
Ja. Du få fjernvarme til den aftalte varmepris, når det passer dig. Du skal dog betale fast afgift, selvom du ikke modtager varme.

17)

SPØRGSMÅL: Fjernvarme kan man ikke komme ud af (der er forblivelsespligt)!
SVAR:
Nej. Dette fremgår af vedtægterne, at det er der ikke.
Ønsker man at træde ud, fordi man fortryder eller ved ejerskifte af huset, kan fjernvarmeselskabet opkræve et beløb svarende til restgælden. Jo længere tid, man har været tilsluttet fjernvarmen, jo mindre er restgælden.

18)

SPØRGSMÅL: Fjernvarme tvinges man ind i (der er tilslutningspligt)!
SVAR:
Der er ikke tilslutningspligt. Det er frivilligt at tilslutte sig.
Ønsker man ikke at være en del af den fælles varmeforsyning, fortsætter man med sit nuværende varmesystem.

 

19)

SPØRGSMÅL:I aftalen står der noget om energibesparelser. Hvad betyder det?
SVAR:
Fjernvarmeselskaber er pålagt at sørge for energibesparelser. Når du får fjernvarme, kan vi indberette energibesparelsen for dit hus. Den fordel, vi kan opnå, er indregnet i kampagnetilbuddet, og du kan derfor ikke ”sælge” den til anden side.

 

TEKNISKE SPØRGSMÅL

20)

SPØRGSMÅL; Er der særlige karv til afkølingen?

SVAR; Ja, der vil være et krav og blive fastsat et ekstra gebyr for manglende afkøling. Bestyrelsen har endnu ikke besluttet afgiften på dette, kaldet Motivationsafgiften”.

21)

SPØRGSMÅL; Når der bliver direkte tilslutning uden varmeveksler vil der blive et højt tryk i husets installation. Hvordan sikres det, at der ikke sker skade på husets installation?

SVAR; Vandtrykket reguleres over en ventil. Yderligere måles på ud/ind- mængden, og der overføres en alarm til værket, hvis der er forskel. Herved sikres, at der ikke sker stor skader i huset.) 

22)

SPØRGSMÅL; Hvad koster en unit?

SVAR; Den koster ca. 5000 kr. 

23)

SPØRGSMÅL; Hvor lang levetid har en unit?

SVAR; ca. 20 år

24)

SPØRGSMÅL; Hvem betaler om 20 år for en ny unit?

SVAR; Det gør husejeren.

25)

SPØRGSMÅL; Hvor stor er varmtvandsbeholderen?

SVAR; ca. 70 L.

26)

SPØRGSMÅL; Er der varmeveksler?

SVAR; Den er fravalgt, pga. dårlig driftsøkonomi.

27)

SPØRGSMÅL; Er der udeføler / natsænkning?

SVAR; Nej, men kan eftermonteres på unit. Betales ef ejer.

INSTALLERINGEN I HUSET

28)

SPØRGSMÅL:Hvad er en standardinstallation?
SVAR:
En standardinstallation er installation i almindeligt parcelhus, hvor fjernvarmeunit (enhed) placeres, hvor gas- eller oliefyret tidligere var placeret.
Er du i tvivl om dit hus er standard, må du gerne spørge os.

29)

SPØRGSMÅL:Hvordan med indføring af stik i huset?
SVAR:
Når du har tilmeldt dig fjernvarmen, og inden arbejdet i din vej går i gang, kommer vi rundt og aftaler nøjagtig, hvor stikledningen skal ind.

30)

SPØRGSMÅL:Hvem bestemmer, hvor stikket skal føres ind i huset?
SVAR:
Når du har underskrevet en forsyningskontrakt, og inden arbejdet på din vej går i gang, aftaler vi med dig, hvor der skal graves, og hvor stikket skal gå ind i huset. Fjernvarmeværket må forbeholde sig den korteste placering.

31)

SPØRGSMÅL; Hvordan kommer rørene ind i huset?

SVAR; Fremføring til huset sker ved opgravning eller underboring. Typisk ved belægningerne, træer, havelåger m.m.

32)

SPØRGSMÅL; Hvordan kommer man igennem gulvet, lige eller skråt?

SVAR; Gennemføring ved sokkel eller væg bores. Hvor eks installation ligger væk fra facaden bores frem til denne og der skæres hul i gulv for fremføring. 

33)

SPØRGSMÅL; Hvem betaler for skaderne inde i huset?

SVAR; Fjernvarmeselskabet lukker alle huller. Nye fliser, maling m.m. er husejeres egen udgift.

34)

SPØRGSMÅL; Kan man genbruge gasledningen?

SVAR; Nej, intet bliver genbrugt. Gasledninger afkobles og lukkes af gasselskabet, og gaskedler nedtages og fjernes.

35)

SPØRGSMÅL; Kan man gå igennem muren, i stedet for under mur og igennem gulvet?

SVAR; Ja, det kan lade sig gøre, men det var være en udfordring med vinterkulden. Det skal undersøges (i Svendborg og Stenstrup bruges denne metode).

36)

SPØRGSMÅL:Fylder installationen til fjernvarme mere end installationen til gas eller olie?
SVAR:
Nej, den fylder mindre.

37) 

SPØRGSMÅL:Hvordan med opgravning og reetablering på privat grund?
SVAR:
Fjernvarme O-VS-U sørger for opgravning til stikledning i have eller indkørsel. Græs, beplantning eller fliser retableres af os, når stikledningen er etableret.

38)

SPØRGSMÅL:Hvordan foregår opgravning og reetablering på min grund?
SVAR:
Vi sørger for at grave en rende til stikledningen i have eller indkørsel. Vi sørger også for at reetablere græs og fliser, når huset er tilkoblet.

39)

SPØRGSMÅL: Hvem fjerner gasledningen og gasmåleren?
SVAR:
Naturgasselskabet fjerner gasmåler og gasledning samtidigt med, du bliver tilkoblet fjernvarmen. Det sikrer, at du kun kommer til at undvære varme så kort tid som muligt.
Du skal selv bestille afkobling hos Naturgasselskabet, der også opkræver et afkoblingsgebyr. Private kan søgen om, at denne udgift betales af en statens særlige afkoblingspulje.

HÅNDVÆRKERE

40)

SPØRGSMÅL; Hvem får installationsopgaven hos den enkelte forbruger?

SVAR; Det bliver lokale VVS-ere, som kender lokalområdet, og kunderne har tillid til. Opgaven udbydes i små-entrepriser.

41)

SPØRGSMÅL; Hvem får opgaven med etableringen af fjernvarmeværket og ledningsnettet?

SVAR; Da opgaven er over grænsen for udbud, skal den i EU-udbud. Det sker som totalentrepriser, hvor Rambøll er konsulenten.

42)

SPØRGSMÅL; Er der leverandøransvar på installationen?

SVAR; Ja, 5 år.

43) 

SPØRGSMÅL:Skal jeg bruge en af jeres samarbejdspartnere til at montere fjernvarmeunitten?
SVAR:
Ja. For at få en gratis unit skal du vælge en af de autoriserede VVS-installatører, vi samarbejder med.

SUPPLERENDE VARMESYSTEMER

44)

SPØRGSMÅL; Kan man have brændeovn samtidig med at man har fjernvarme.

SVAR; Ja.

45)

SPØRGSMÅL:Må vi have brændeovn og solfangere sammen med fjernvarme?
SVAR:
Ja. Der må gerne anvendes brændeovn og solfanger.

46)

SPØRGSMÅL:

Hvis projektet ikke bliver gennemført nu, kommer der så aldrig fjernvarme i O-VS-U?
SVAR:
Jo, det gør der muligvis, men det kan have meget lange udsigter.
Efter 2030 må der ikke længere installeres nye gaskedler hvis den gamle bryder sammen. Det betyder der skal være et alternativ til naturgassen i vores område.

OBS!
Vær opmærksom på følgende regler fra energiforliget fra marts 2012:
Fra 2013 må der ikke installeres hverken olie- eller naturgasfyr i nye bygninger i Danmark.
Fra 2016 må der ikke længere installeres oliefyr i eksisterende bygninger i områder udlagt til fjernvarme eller naturgas.
I 2030 er målet, at alle oliefyr er udfaset.
Efter 2030 må der ikke længere installeres nye gaskedler i huset, når den eksisterende bryder sammen.