Referat første møde

fjernvarmelogo 2 lang

Arbejdsgruppen - Fælles Energi i 5762 - første referat

Download referat her.

Dagsorden til 1. møde i arb.gruppen vedr. Fjernvarme i Ollerup-V.Skerninge-Ulbølle. Den 13.5.14, kl. 15.45-17.30 på Ollerup Gymnastikhøjskole. 
Tilstede; Renè Frost, Erik Stoumann, Uffe Strandby, Flemming Ulbjerg og Rudi Kragh Afbud; Jesper Vognsgaard.
Erik; 2133 3050 / Flemming; 5161 5887 / Rudi; 5178 9592 / Rene; 2151 1007 / Uffe; 4053 0200 / 6324 6403

1. Definering af arbejdsgruppens opgave og rolle

Opgaven er sat af Borgermødet, at der skal designes et projekt, som skal præsenteres i forskellige organer og hos relevante aktører mhp at få etableret fjernvarme i området. Arbejdsgruppen er enige om, at der er behov for at det ret hurtigt afklares, om projektet har en sandsynlighed for at blive til noget. Flemming oplyste at han har grønt lys i Rambøll til at køre videre med projektforslaget, tidsplanen, værkets placering etc, således projektet kan vurderes om der kan gives Grønt-Lys, om det kan lade sig gøre. Bliver det afslag er det uden beregning fra Rambøll´s side. Flemming oplyste endvidere, at han ikke må arbejde med lokalplaner, selskabsdannelse etc, uden juridisk aftale med arbejdsgruppen/selskabet og der vil foreligge beregning på disse opgaver. På ovennævnte vilkår giver Flemming faglige indspark.
Arbejdsgruppens opgave er at sikrer at ejerskabet til projektet stiger, efterhånden som processen skrider frem. Rambøll bliver derpå teknisk rådgiver for projektet. Det foreslås, at Arbejdsgruppen skal ud og se på nogle andre værker, som Rise, Marstal og Ærøskøbing. Flemming undersøger dette til næste møde. Dansk Fjernvarme har juridiske paradigmer for nye selskaber etc. Vi skal snarest i dialog med DF. Afdækkes hvornår man skal være medlem m.m. Stiftelsen m.m. skal have juridisk rådgivning (advokat).

2. Skitse til arbejdsplan for projektet/for arbejdsgruppen

BAGGRUNDEN; Bygninger med 250+ KW er der restriktioner på hvad man må gøre, og det har Ollerup Gymnastikhøjskole (faktor 4); Det var årsagen til at 1. projekt blev underkendt. Det blev vurderet at 1. projekt var et blokvarmeanlæg. I 2. projektforslag er opgaven at designe projektet som Fjernvarme. Samtidig skulle Stenstrup-sagen afklares først, før Kommunen ville genbehandle en ny ansøgning fra Ollerup. Kommunen er klar nu.

ARBEJDSPROCESSEN INDEHOLDER
1. Projektforslaget skal laves
2. Kommunekreditten (finansieringsplanen) skal afklares.
3. Lokalplansarbejdet skal laves Der skal laves aftale med kommunen om et procesforløb, inkl. kommuneplan, forsyningsplan og lokalplaner, inkl. høringsfaser (4 uger) og ankesagsforløb (7 md).
Til næste møde laver Flemming en tidsplan sammen med Kommunen.
Når procesforløbet er afsluttet skal man videre med et nyt formelt forløb, selskabsdannelse og bestyrelse.

PROJEKTFORSLAGET PRÆMIS; Projektforslaget skal præsentere et samfundsøkonomisk perspektiv.

HELHEDSPLAN; Der skal laves en helhedsplan, inkl. en udrulningsplan. Dette sikre en god bane at arbejde på, fremfor at skal redefinere projektet undervejs i projektforløbet, hvis nye brugere gerne vil på.

DÆKNINGSOMRÅDE; Projektforslaget skal dække de tre byområder, samt nærområderne i nærheden af Hovedvej 44.

PROJEKTFORSLAGET; Projektforslaget forventes at være færdig på denne side af sommerferien.

VÆRKETS PLACERING; Rambøll screener til næste møde omårdet for forskellige planhensyn. Det skal afklares hvor værket skal ligge i forhold til både værkets udbygningsmuligheder og i forhold til VE-anlæg. Der skal tages hensyn til OG´s udbygningsplaner. Som placeringsmulighed er Åmosen ikke mere relevant. Hvildkildesø-området er også uinteressant at kikke på. Det bedste område er området ud mod Egense, med værket på OG-arealer (nordsiden af Egensevej) og VE-anlæg på syd-siden af Egensevej.

TEKNOLOGI; Værket skal ligne det projekt der var i spil i Projektforslag 1. Andre brændselsteknologier skal først afgøres senere, når man kender udrulningsplanen og –tidsplanen. Det drøftes om vand-luft VP er gangbar. Det vurderes det umiddelbart ikke at være. Levetiden; ledningsnettet +30 år, kedlen kan leve ca. 15 år. UDRULNINGSPLAN OG OPBAKNING TIL FJERNVARMETILSLUTNINGEN Der skal startes med en vis tilslutningsopbakning før man går i gang med et nærmiljø. Udbygningstakten skal starte i Ollerup-øst (institutionsmiljøet).

TILMELDING I TO TEMPI: • Hensigtserklæring (ikke bindende). Dette er en del af processen frem mod Foreningsdannelsen, og del af processen med lokalplanen. • Tilsagnserklæring (bindende). Dette sker efter Foreningen er dannet.

3. Informationsplan til borgerne

Det aftaltes at materialer vedr. projektet præsenteres på www.energi5762.dk. Rudi sørger for dette.Af hensyn til at holde momentum og følge op på borgermødet husstandsuddeles en flyers om de overordnede planer og ideer. Husstandsomdelingen gennemføres ultimo maj – med henvisning til en informationstavle i Krosalen i Vester Skerninge i forbindelse med pinsens Åbne Døre-5762 www.aabnedoere5762.dk.
Rudi er tovholder på husstandsomdelingen. Rudi og Flemming udarbejder Informationstavler som er tidsløse (så de kan genbruges senere). E-5762.dk er kontaktadressen for projektet.

4. Næste møde i Arbejdsgruppen

Den 10. juni kl. 8.00-10.00. Dagsorden til næste møde • Baggrundstal fra Rambøll • Tidsplan • Værkets mulige placering. • Skitse til projektforslag • Turforslag til Ærø For referat; Rudi